معنی و ترجمه کلمه fission products به فارسی fission products یعنی چه

fission products


عوامل توليد شده در اثر تجزيه اتمى بقاياى شکافت هسته اى
علوم نظامى : مواد اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها