معنی و ترجمه کلمه flat trajectory به فارسی flat trajectory یعنی چه

flat trajectory


خط سير کشيده
علوم نظامى : سهم تير کشيده مسير کشيده گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها