معنی و ترجمه کلمه folding money به فارسی folding money یعنی چه

folding money


)=paper money(اسکناس ،پول کاغذى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها