معنی و ترجمه کلمه fore-cabin به فارسی fore-cabin یعنی چه

fore-cabin


اطاق جلو کشتى( براى مسافرهاى درجه دوم)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها