معنی و ترجمه کلمه foreign affairs به فارسی foreign affairs یعنی چه

foreign affairs


اموربيگانگان ،امورخارجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها