معنی و ترجمه کلمه forsythia به فارسی forsythia یعنی چه

forsythia


(گ.ش ).هيفل ،حربع ،فورسينيه ،ياس زرد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها