معنی و ترجمه کلمه freight forwarder به فارسی freight forwarder یعنی چه

freight forwarder


عامل حمل و نقل ،مقام تحويل دهنده کالا
بازرگانى : هزينه حمل ،واسطه حمل و نقل کالا
علوم نظامى : حمل کننده کالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها