معنی و ترجمه کلمه friedel-crafts acylation به فارسی friedel-crafts acylation یعنی چه

friedel-crafts acylation


شيمى : اسيل دار کردن فريدل - کرافتس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها