معنی و ترجمه کلمه gaduate به فارسی gaduate یعنی چه

gaduate


درجه دار(از دانشکده يا دانشگاه)،ديپلمه ،ليسانسيه ،فارغ التحصيل ،پيمانه درجه دار،لوله مدرج ،درجه دار،(درباره ماليات )مشمول ماليات تصاعدى ،فارغ التحصيل شدن ،(امر).دوره اموزشگاهى را بپايان رساندن ،بتدريج تغييريافتن ،درجه بندى کردن ،تغليظ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها