معنی و ترجمه کلمه gage به فارسی gage یعنی چه

gage


ازمايش کردن ،سنج ،بند تفنگ ،ميله اندازه گير، : )vt.& n.(گرو،وثيقه ،رجز خوانى ،مبارزه طلبى ،گروگذاشتن ،شرط بستن ،متعهد شدن ، )=gauge( : )n.(درجه ،وسيله اندازه گيرى ،اندازه گير،اندازه گرفتن
علوم مهندسى : سنجيدن
عمران : اشل اندازه گير< BR>قانون ـ فقه : وثيقه گذاردن
شيمى : اندازه نما
علوم هوايى : گيج
علوم نظامى : ميزان اندازه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها