معنی و ترجمه کلمه gas-solid chromatography به فارسی gas-solid chromatography یعنی چه

gas-solid chromatography


شيمى : کروماتوگرافى گاز - جامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها