معنی و ترجمه کلمه gastro-colic به فارسی gastro-colic یعنی چه

gastro-colic


وابسته بمعده وقولون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها