معنی و ترجمه کلمه gastro-enteric به فارسی gastro-enteric یعنی چه

gastro-enteric


وابسته به معده وروده ،معدى امعائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها