معنی و ترجمه کلمه gazette به فارسی gazette یعنی چه

gazette


روزنامه ،اعلان و اگهى ،در مجله رسمى چاپ کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها