معنی و ترجمه کلمه general grant به فارسی general grant یعنی چه

general grant


کمک عمومى ،کمک دولت مرکزى به مقامات محلى
بازرگانى : به عنوان مثال کمک به اموزش و پرورش استان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها