معنی و ترجمه کلمه geographical mile به فارسی geographical mile یعنی چه

geographical mile


)nautical mile(ميل جغرافيايى ،ميل دريايى
علوم هوايى : مايل جغرافيايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها