معنی و ترجمه کلمه geometric progression به فارسی geometric progression یعنی چه

geometric progression


تصاعد هندسى
شيمى : تصاعد هندسى
بازرگانى : تصاعد هندسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها