معنی و ترجمه کلمه glabrescent به فارسی glabrescent یعنی چه

glabrescent


(گ.ش ).گياهى که در جوانى کرکدار ودربلوغ بدون کرک وصاف ميشود،صاف و بيمو،طاس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها