معنی و ترجمه کلمه glasshouse به فارسی glasshouse یعنی چه

glasshouse


شيشه گرخانه ، )greenhouse(گلخانه
معمارى : گلخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها