معنی و ترجمه کلمه gleesome به فارسی gleesome یعنی چه

gleesome


)gleeful(خوشحال ،مسرور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها