معنی و ترجمه کلمه glossary به فارسی glossary یعنی چه

glossary


واژه نامه ،فرهنگ لغات دشوار،فرهنگ لغات فنى ،سفرنگ ،فهرست معانى ،فهرست لغات
علوم مهندسى : واژه نامه ضميمه کتاب
کامپيوتر : واژه نامه
روانشناسى : واژه نامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها