معنی و ترجمه کلمه go and they will kill you به فارسی go and they will kill you یعنی چه

go and they will kill you


برويدتاشمارابکشند،اگربرويدشماراخواهندکشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها