معنی و ترجمه کلمه goods afloat به فارسی goods afloat یعنی چه

goods afloat


بازرگانى : کالاى در راه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها