معنی و ترجمه کلمه groove recessing tool به فارسی groove recessing tool یعنی چه

groove recessing tool


علوم مهندسى : اسکنه کام کنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها