معنی و ترجمه کلمه gross motor skills به فارسی gross motor skills یعنی چه

gross motor skills


روانشناسى : مهارتهاى حرکتى درشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها