معنی و ترجمه کلمه ground fir به فارسی ground fir یعنی چه

ground fir


(گ.ش ).پنجه گرگ سلاژين)lycopodium selago(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها