معنی و ترجمه کلمه grown up به فارسی grown up یعنی چه

grown up


)adult(بالغ و رشيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها