معنی و ترجمه کلمه half nelson and leg scissors به فارسی half nelson and leg scissors یعنی چه

half nelson and leg scissors


سگک کلاته ،فن سگک عوج بند( کشتى)
ورزش : فن سگک عوج بند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها