معنی و ترجمه کلمه half-wave rectifier به فارسی half-wave rectifier یعنی چه

half-wave rectifier


يکسوکننده نيم موج
علوم مهندسى : يکسوساز يکراهه يکسوساز نيم موج
الکترونيک : يکسوکننده نيم موجى
علوم هوايى : يکسوکننده نيم موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها