معنی و ترجمه کلمه haploid به فارسی haploid یعنی چه

haploid


درظاهرمنفرد،تک نما،(ز.ش ).داراى نيمى از کروموزومهاى اصلى مانندکروموسوم سلولهاى جنسى ،نيم دا نه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها