معنی و ترجمه کلمه hard-facing alloy به فارسی hard-facing alloy یعنی چه

hard-facing alloy


علوم مهندسى : الياژ سخت گردانى سطحى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها