معنی و ترجمه کلمه haul defilade به فارسی haul defilade یعنی چه

haul defilade


تابرجک پشت حفاظ قرار گرفتن ،قرار دادن قنداق تانک در پناه سنگر
علوم نظامى : تا ارتفاع لوله پشت سنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها