معنی و ترجمه کلمه he has his eits about him به فارسی he has his eits about him یعنی چه

he has his eits about him


حواسش جمع است ،هوشش بجا است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها