معنی و ترجمه کلمه he is a mass of faults به فارسی he is a mass of faults یعنی چه

he is a mass of faults


سراپا عيب است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها