معنی و ترجمه کلمه he is easily haffed به فارسی he is easily haffed یعنی چه

he is easily haffed


زوداوقاتش تلخ ميشود،زود ميرنجد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها