معنی و ترجمه کلمه he is of no service to us به فارسی he is of no service to us یعنی چه

he is of no service to us


بکار ما نميخورد،بدرد ما نميخورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها