معنی و ترجمه کلمه he outwatched the night به فارسی he outwatched the night یعنی چه

he outwatched the night


شب بپايان رسيدو او همچنان بيداربود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها