معنی و ترجمه کلمه he pretended to be asleep به فارسی he pretended to be asleep یعنی چه

he pretended to be asleep


چنين وانمود کرد که خواب است ،خودرا بخواب زد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها