معنی و ترجمه کلمه he read other than distinctly به فارسی he read other than distinctly یعنی چه

he read other than distinctly


شمرده نخواند،همه جور خوانده جز شمرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها