معنی و ترجمه کلمه he sold the shirt off his back به فارسی he sold the shirt off his back یعنی چه

he sold the shirt off his back


پيراهن تنش راهم فروخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها