معنی و ترجمه کلمه he swung out of the room به فارسی he swung out of the room یعنی چه

he swung out of the room


باگامهاى سنگين وموزون ازاطاق بيرون رفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها