معنی و ترجمه کلمه he walked me off my legs به فارسی he walked me off my legs یعنی چه

he walked me off my legs


مراخسته کرد( ازبس راه برد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها