معنی و ترجمه کلمه he was a skin and bones به فارسی he was a skin and bones یعنی چه

he was a skin and bones


همه پوست واستخوان بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها