معنی و ترجمه کلمه he was born in the year به فارسی he was born in the year یعنی چه

he was born in the year


درسال ¹¹¹¹¹زائيده يامتولد شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها