معنی و ترجمه کلمه he was engagedon probation به فارسی he was engagedon probation یعنی چه

he was engagedon probation


بشرط ازمايش اورا بکارگماشتند،بعنوان کاراموزى اورا استخدام کردند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها