معنی و ترجمه کلمه he was inured to drudgery به فارسی he was inured to drudgery یعنی چه

he was inured to drudgery


بجان کنى خو کرده بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها