معنی و ترجمه کلمه he was put to flight به فارسی he was put to flight یعنی چه

he was put to flight


ناگزير شد که بگريزد،مجبور بفرار گرديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها