معنی و ترجمه کلمه he was shot for a spy به فارسی he was shot for a spy یعنی چه

he was shot for a spy


قانون ـ فقه : او به جرم جاسوسى تيرباران شد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها