معنی و ترجمه کلمه he wronged me به فارسی he wronged me یعنی چه

he wronged me


نسبت بمن بيعدالتى کرد،نسبت غلط بمن داد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها