معنی و ترجمه کلمه headquarters company به فارسی headquarters company یعنی چه

headquarters company


گروهان ارکان
علوم نظامى : گروهان قرارگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها